Abu Bakar Ash-Shiddiq ra berkata :

“seorang hamba yang telah diberi rizki oleh Allah dengan sepuluh perkara, berarti dia telah selamat dari aneka macam bahaya dan telah berhasil meraih derajat muqarrabin dan muttaqin. Kesepuluh perkara tersebut adalah :

  1. ucapannya selalu jujur disertai dengan hati qana’ah
  2. selalu sabar dengan disertai syukur yang terus-menerus
  3. ridha dengan kefakiran disertai dengan zuhud yang nyata
  4. banyak bertafakkur disertai dengan keadaan perut lapar
  5. senantiasa prihatin disertai dengan rasa taklut klepada Allah
  6. anti berpangku tangan dengan disertai ketawadu’an
  7. selalu bersikap lemah-lembut dengan disertai kasih sayang
  8. rasa cinta karena Allah disertai dengan sifat malu karena-Nya
  9. ilmu yang bermanfaat dengan disertai amal yang langgeng
  10. iman yang kekal dengan disertai akal sehat yang tetap adanya.”
Advertisements