Dari Tsauban, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Harta yang paling utama yang dinafkahkan oleh seseorang adalah harta yang dinafkahkan untuk keluarganya dan harta yang dinafkahkan untuk hewan (kendaraan yang dipakai) demi membela agama Allah, serta harta yang dinafkahkan untuk para sahabatnya demi membela agama Allah”‘ Kata Abu Qilabah, ‘infak untuk keluarga terlebih dahulu disebutkan.” Lalu Abu Qilabah mengatakan, “Tidak ada pahala seseorang yang lebih besar daripada berinfak untuk keluarganya yang masih kecil sehingga ia melepaskan mereka dari kemiskinan, atau Allah memberikan manfaat kepada mereka sebab orang tersebut, dan membuat mereka menjadi kaya.”

(HR. Muslim)